Locatie: Winschoten
Periode: 2021

Zorg

Concrete meerjaren onderhoudsplanningen

Oosterlengte heeft de behoefte aan concrete, betrouwbare meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s) waarmee gericht gestuurd kan worden op de exploitatiekosten voor zowel het korte als de middellange termijn (tien jaar). Op basis van deze MJOP’s kunnen reële keuzes gemaakt worden bij het bepalen van investeringen en reserveringen voor de algehele begrotingen.

De vastgoedportefeuille van Oosterlengte bestaat uit in totaal dertien gebouwen, zowel eigendomspanden als huurpanden. De locaties zijn geïnspecteerd conform de NEN2767 conditiesystematiek. Hierbij is in de MJOP’s gestuurd op een conditie 3 als ondergrens van het te handhaven kwaliteitsniveau. Dit mede gezien het intensieve gebruik van het vastgoed.

Voor de planhorizon van de MJOP’s is besloten een periode van tien jaar aan te houden. Oosterlengte heeft gescheiden budgetten voor het regulier onderhoud (preventief en correctief) en voor vervangingsinvesteringen. Met deze splitsing is in de MJOP’s rekening gehouden door de budgetten gescheiden weer te geven.

Klantvraag

Oosterlengte heeft behoefte aan concrete meerjaren onderhoudsplannen zodat zij financiële voorzieningen kunnen treffen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het eigen vastgoed.

Aanpak

Om een goed inzicht te krijgen in de huidige technische staat van onderhoud is een bouwkundige en installatietechnische inspectie uitgevoerd. Middels deze inspectie zijn alle van toepassing bouwkundige en installatietechnische elementen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens is nauwkeurig en op een overzichtelijke wijze de huidige onderhoudsstaat van al deze elementen vastgesteld. Aansluitend zijn aan de hand van de bevindingen bij de inspectie eenvoudig en nauwkeurig de te verwachten onderhoudswerkzaamheden bepaald. Alle bevindingen zijn vervolgens in een meerjaren onderhoudsplan verwerkt. 

Uitvoering

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd bestaan uit de volgende stappen:

  • Het verzamelen en inventariseren van relevante informatie;
  • Het inventariseren van de bouwkundige en installatietechnische elementen;
  • Het vaststellen van de huidige onderhoudsstaat;
  • Het opstellen van een inspectierapportage;
  • Het bepalen van de hoeveelheden;
  • Het opstellen van de meerjaren onderhoudsplanningen.

Vervolg

Door oplevering van de MJOP’s beschikt de opdrachtgever over goede, gedetailleerde documenten die als basis dienen voor de beheer- en exploitatieperiode van het vastgoed. Zoals wij altijd zeggen zijn MJOP’s ‘levendige’ documenten. Om de MJOP’s ‘levendig’ en dus actueel en up-to-date te houden adviseren wij dan ook altijd om de MJOP’s jaarlijks te actualiseren middels een bureauactualisatie en minimaal iedere drie jaar te actualiseren middels een her-inspectie op locatie.

Geleverde diensten

Uitvoeren inspecties

Opstellen inspectierapportages

Opstellen MJOP

Wim

Neem contact op

”Een kwalitatief goede begroting waarop de opdrachtgever in de komende jaren op kan sturen”

Wim Cazemier - Inspecteur NEN2767 Bouwkunde

Resultaten

Overzichtelijke documenten die als basis dienen voor het beheer van het vastgoed

Concrete, betrouwbare MJOP’s waarmee gericht gestuurd kan worden op exploitatiekosten

Op basis van deze MJOP’s kunnen reële keuzes gemaakt worden bij het bepalen van investeringen en reserveringen voor de algehele begrotingen